Waarderhaven uitbreiden? Nee. Ja!

Maart 2008
Het kan verkeren! Was het drie jaar geleden uit milieu oogpunt en vigerend beleid nog onmogelijk, nu schrijft onze eigen burgervader dat het nog niet zo’n gek idee is om de Waarderhaven verder uit te graven. Het lost meteen een paar problemen op: De brandveiligheid is gewaarborgd, de haven is op diepte en er hoeven geen schepen verplaatst of weggesaneerd te worden. En de prijs valt ook nog mee. Lees hier de aankondiging van de burgemeester en hier de hele startnotitie.

Maart 2005

L. Raves, Waarderhaven 60, 2031 BM Haarlem

Zienswijze dhr. Raves:
Indiener vraagt aandacht voor de relatie tussen brandveiligheid en de positionering van ligplaatsen van woonboten (Waarderhaven). Verzoek met betrekking tot het structuurplan is geen verdere grondtransacties in het gebied rondom de Waarderhaven om zo uitbreiding van de haven niet onmogelijk te maken. Het uitgraven van de strook van het voormalig woonwagencentrum biedt de mogelijkheid om de haven veiliger te maken.

Antwoord van de gemeente:
Verouderde bedrijventerreinen zoals de Waarderpolder kampen met ondermeer bodemvervuiling en verouderde infrastructuur. Het verbeteren van het vestigingsklimaat en het bieden van ruimte voor nieuwe bedrijvigheid is van groot belang voor de economie van Haarlem en uiteindelijk voor die van Nederland. Om die reden werkt Haarlem samen met het rijk en de provincie aan de herstructurering van de Waarderpolder.
Een uitbreiding van de woonschepenhaven zou betekenen dat woonschepen verder het bedrijventerrein in komen te liggen. Het is gezien de herstructureringsopgave van de Waarderpolder niet de bedoeling dat potentiŽle (milieu)ruimte voor bedrijvigheid wordt ingenomen door de woonfunctie. Dit is niet alleen onwenselijk uit oogpunt van economie maar zeker ook uit milieuoogpunt. De Waarderpolder is namelijk een gezoneerd bedrijventerrein waarin ruimte wordt geboden aan categorie 3 of 4 bedrijven. Met name categorie 4 bedrijven zijn niet te mengen met de woonfunctie. Om die reden zijn bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswoningen in de Waarderpolder uitgesloten. Vanuit milieu oogpunt is het terugdringen van de woonfunctie in de Waarderpolder wenselijk en daarmee ook het terugdringen van het aantal woonschepen. Een mogelijke oplossing is het verplaatsen van woonschepen naar locaties elders in de stad. Dit zou tevens de brandveiligheid in de haven ten goede komen. In het structuurplan worden nieuwe locaties voor wonen op het water aangegeven. Het creŽren van woonschepenligplaatsen behoort hier tot de mogelijkheden. In de praktijk zal moeten blijken of verplaatsing van woonschepen financieel en maatschappelijk haalbaar is.

Nedstat Basic - Free web site statistics

.